Građevinska dozvola - Milan Slatinšek, Sl-000000 Ravne na Koroškem, Brdinje 18A - građevina stambene namjene, 4. skupine na postojećoj građevnoj k.č. br. 1839/7, k.o. Rakalj (Rakalj)

Objavljeno: 15.05.2023. do 24.05.2023.

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000118
URBROJ: 2163-18-07/5-23-0032
Bale, 15.05.2023.

Preuzmite poziv u pdf formatu: