Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona "obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom".

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za IRENA-e Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o. je Nikola Petrić.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje  IRENA-e Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o.:

1.Pisanim putem na adresu:

 IRENA - Istarska regionalna Energetska agencija d.o.o.

 Službenik za informiranje

 Rudarska 1

 52220 Labin

2.Putem elektroničke pošte na adresu:

  irena@irena-istra.hr

3.Telefaxom na broj:

 +385 52 351 555

4.Telefonom na broj:

 +385 52 351-554 - Službenik za informiranje IRENA-e

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/14 i 15/14).

Obrasci kod Narodnih novina:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.85/15.)

(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html)

Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13)

(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/14 i 15/14)

Obrasce možete preuzeti ovdje:

Dokumenti

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Informacije:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.csv